Zalecenia Ministra Edukacji Narodowej
Pakiet Multilekcje - Informatyka - Gimnazjum jest środkiem dydaktycznym zalecanym do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych pod numerem 2289/2007.

Podręcznik użytkownika

Informatyka - Gimnazjum.pdf