Informatyka Szkoła Podstawowa

Proces dydaktyczny musi być wspomagany różnymi pomocami dydaktycznymi. Nowoczesne technologie, oparte na technice komputerowej zastępują używane dawniej plansze czy foliogramy. Możliwość zastosowania multimediów w nauczaniu pozwala dotrzeć do odbiorcy za pomocą wielu bodźców - wzroku, słuchu, np. w formie opatrzonych głosem lektora, animowanych obrazów. Dodatkowe atrybuty komputerowych multimediów to interaktywność oraz możliwość zaprogramowania czy śledzenia procesu nauczania. Wszystkie wymienione elementy umożliwiają wykorzystanie pomocy multimedialnych zarówno w trakcie lekcji, jak i w procesie samokształcenia. Współczesny człowiek musi nieustannie i szybko poszerzać swoją wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności. Opanowanie przez uczniów sztuki poznawania za pomocą programów multimedialnych przygotowuje ich do szybkiego zdobywania nowych kwalifikacji również w dorosłym życiu. Program Lekcje multimedialne – Informatyka szkoła podstawowa jest nowoczesnym narzędziem, wspomagającym proces dydaktyczny w II etapie kształcenia ogólnego zarówno na lekcji, jak i podczas samodzielnej pracy uczniów w domu czy w szkolnym multimedialnym centrum informacji.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA PROGRAMU:

Struktura i zawartość merytoryczna Lekcji multimedialnych – Informatyka szkoła podstawowa odpowiada treściom zawartym zarówno w podstawie programowej, jak i najpopularniejszych na rynku programach nauczania przedmiotu informatyka w gimnazjum. Tematy lekcji zostały podzielone na 5 kategorii, zgodnych głównymi punktami treści podstawy programowej.

  • Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem.
  • Poznanie zastosowań komputerów i urządzeń opartych na technice komputerowej.
  • Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się.
  • Zastosowania komputera w życiu codziennym.
  • Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów.
  • Korzystanie z komputerów przy poznawaniu różnych dziedzin wiedzy .

Zalecenia Ministra Edukacji Narodowej Pakiet Multilekcje - Informatyka - Szkoła podstawowa - jest środkiem dydaktycznym zalecanym do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych pod numerem 2310/2007

Podręcznik użytkownika

Poradnik metodyczny